Zdravá atmosféra a životní prostředí jsou nezbytné pro lidské zdraví a pohodu. Zdrojem stresových faktorů, jakými jsou znečistěná voda, ovzduší či nebezpečné, zdraví ohrožující chemikálie ve spotřebních výrobcích a potravinách, však může byť i naše okolní prostředí. Některé nebezpečné chemikálie mohou přetrvávat v životním prostředí a bioakumulovat se v potravinovém řetězci. Zaměstnanci různých typů pracovního prostředí mohou být vystaveni různým anorganickým a organickým látkám. Tyto škodliviny v malém množství nemusí způsobovat akutní problémy, ale hromadí se v organismu a časem mohou vést k různým zdravotním poruchám a onemocnění. Díky své složité chemické struktuře jsou přírodní huminové kyseliny schopné vytvářet silné chemické vazby a interakce s těmito kontaminanty, čímž je absorbují do své struktury a následně vylučují z těla.

Při studiu chemického složení huminových kyselin se zjistilo, že základem jsou aromatické di-, tri- a tetrakyseliny, kde spojení mezi aromatickými jádry zajisťují cukry, peptidy a alifatické sloučeniny. Obsahují zejména karboxylové, chinónové, semichinónové, hydroxylové, ale i éterové, esterové a amidové skupiny. Jsou to velké molekuly, kterých se molekulová hmotnost pohybuje od 2000 do 200 -tisíc Daltonů. Závisí to od zdroje a způsobu získávání suroviny. V molekule převládají kyselé skupiny, proto mají izoelektrický bod při pH 3-5. Při vyšším pH, např. v organismu, vystupují jako Ligandy a jsou schopné vázat kationy různou silou. Nejpevněji váží právě nejtoxičtější kovy kadmium (Cd), rtuť (Hg), olovo (Pb) a arzen (As). Naopak, pro organismus potřebné prvky, jsou na ně vázány slabšími vazbami. Tím se vysvětlují jejich iontoměničové schopnosti. V prostředí se nacházeající toxický kov vytlačí z vazby biogenní prvek, který se stane využitelným pro organismus a toxický kov pro organismus nepřístupným. Teto vlastnost výrazně snižuje resorpci toxických kovů z potravín, ale také vysvětluje jejich odstranění z organismu. Potvrzují to výzkumné práce na zvířatech ale i při léčbě lidí. Pravidelným snižovaním resorpce kontaminantů huminovými kyselinami může zabránit hromadění škodlivin v těle a tím snížit pravděpodobnost zdravotních problémů.

Mezi najčastejší kontaminanty v ovzduší a životním prostředí patří těžké kovy (kadmium, olovo, rtuť, nikl, atd...), zbytky pesticidů (hromadí se v potravinách, např. ryby jich mohou obsahovat až 1000-krát víc jako jinde v životním prostředí), zbytky veterinárních léčiv (končí zejména ve vejcích, medu, mase, rybách, mléku, atd...), dusičnany a dusitany (jsou běžnou součástí životního prostředí, ale v živých organismech se mohou měnit na toxické látky), polycyklické aromatické uhlovodíky (vznikají nedokonalým spalováním materiálů obsahujících uhlík, jako je grilování masa a mnohé průmyslové procesy; PAH mohou způsobiz onkologické onemocnění), polychlorované bifenyly (PCB; vznikají při průmyslové výrobě a vyznačují se zejména karcinogeními a imunotoxickými účinky), mykotoxiny (toxické látky, sekundární metabolity mikroskopických hub, které mohou být karcinogenní a imunotoxické) a jiné.

V různyýh chemických provozech mohou být nebo byli pracovníci vystaveni různým, zejména organickým, nebezpečným látkám jako je antracen, benzen, bifenyly, naftalen, PCB, ale i anorganickým látkám jako arzen, olovo, chrom a další. Mezi nebezpečné pracoviště nepatří jen chemické závody, ale i čistírny odpadních vod (antracen, chlórované aromatické látky, toluen, ...), elektrárny (arzen, rtuť, zinek, ...), teplárny (nikl, zinek, benzen, bifenoly, antracen, ...), automobilky (benzen, antracen, ftaláty, naftalen, ...), čerpací stanice (benzodiazepiny, fluórované organické látky, ...), doly (arzen, chrom, měď, nikl olovo, zinek, kyanidy, ...), železárny (chrom, zinek, měď, nikl, benzen, naftalen, fenoly, kyanidy, ...).

Žádná položka